برنامه های آزاد

جوایز

2nd10.jpg

رقیه آقازاده

پیام امید

رادیو گفتگو

1st10.jpg

هیات داوران در این بخش ، اثری را شایسته دریافت جایزه اول ندانست

2nd11.jpg

مجتبی حسنی

تصادف

رادیو ایران

1st11.jpg

انسیه شمس اللهی

صبر

رادیو فرهنگ

2nd12.jpg

زهرا قائدی

مرگ کسب و کار من است

رادیو ایران

1st12.jpg

زهره سربازی

نیایش

رادیو ایران

2nd13.jpg

سعیده فرضی

سرپیچه

رادیو نمایش

1st13.jpg

هیات داوران در این بخش ، اثری را شایسته دریافت جایزه اول ندانست

2nd14.jpg

منصوره توحید لو

دروازه دولت

رادیو تهران

1st14.jpg

نیما نعمتی زاده

روایتی موازی از زندگی

رادیو تهران

©2021 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۸©